„… a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a umění v českých zemích

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy, 4. 10. 2023 – 3. 3. 2024

Autoři a autorky projektu: Lenka Bydžovská, Sylva Dobalová, Stanislava Fedrová, Kateřina Kubínová, Pavla Machalíková, Štěpán Vácha, Tomáš Winter

Současný svět je nucen vyrovnávat se s řadou náhlých, překotně se střídajících a mnohdy tísnivých událostí. Zkušenost s pandemií koronaviru, která v posledních letech ochromila lidstvo, zanechala ve společnosti nesmazatelné stopy a vedla k novému definování základních lidských hodnot včetně otázek lidské svobody. Když se počátkem minulého roku zdálo, že jsme konečně obtížnou pandemickou situaci překonali, zasáhla nás další dramatická a nesmírně tragická událost. Rusko podniklo bezohledný a brutální útok na Ukrajinu a rozpoutalo tak hrozivou válku, která trvá dodnes a výrazně ovlivňuje celosvětové politické, sociální, ekonomické a kulturní dění.

Obě události patří do kategorie těch, které si bezděčně spojujeme s obrazy z biblické knihy Zjevení sv. Jana, zvané Apokalypsa. Kniha stojí na samém konci Nového zákona a její text sepsal nám dnes blíže neznámý Jan na ostrově Patmos v devadesátých letech 1. století za Domitianova pronásledování křesťanů. Chtěl ukázat, že veškeré dění, ať je jakkoli hrůzné, je součástí božího plánu. Své poselství, inspirované duchem starozákonních proroctví, Jan ukryl do složitého sledu snových vizí, kterými proniká fantastická a mnohovrstevná symbolika světel, barev, zvuků, čísel a podivuhodných bytostí. Jeho text bylo možno v průběhu staletí neustále aktualizovat: hledat jednotlivé události a postavy v minulosti a současnosti, rozpoznávat současná znamení konce světa a s nadějí čekat na lepší zítřek. Vizuální představivost, spojená s textem Zjevení, tak zahrnovala již od středověku dva póly. Na jedné straně líčení apokalyptických pohrom a zkázy světa asociovalo zkázu v přeneseném slova smyslu a s apokalypsou byly spojovány společenské krize, otřesy a válečné hrůzy. Na straně druhé text vrcholí silným tématem naděje. Apokalyptické vize tak zahrnovaly i obrazy nového světa, obnovy společnosti a útěchy pro jednotlivce.

«
»